2014-05-15

「裁判官」と「総理大臣」任命:無理難題の拡大:後編

'ตุลาการ' กับการแต่งตั้ง 'นายกฯ' : ขยายปมร้อน
: โดย...อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

「裁判官」と「総理大臣」任命:無理難題の拡大

記:アタユット・ブタラシームミ
コムチャトルックより

"ขอเรียกร้องประธานวุฒิสภา หารือกับประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการให้มี นายกฯ คนใหม่โดยทันที"

「上院議長は最高裁判所裁判長と憲法裁判所、行政裁判所裁判長、選挙管理委員長と相談し、早急、新しい内閣総理大臣を任命するように要請したい。」

สิ้นสุดคำประกาศของ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" เลขาธิการ กปปส. ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมาย พร้อมทั้งคำถามที่ว่าเรื่องเช่นว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ และจะเกิดอะไรขึ้นหากดำเนินการได้

この人民改革会議事務局長ステープ・トゥアクスバンの声明が、多くの批判にさらされている。同時に、このような事態が本当に起こるのか、また、もし、行われたら、いかなることが起こるのだろうか、という疑問が湧いてくる。

ถึงนาทีนี้ความเห็นเรื่องความจำเป็นต้องมี "นายกรัฐมนตรี" หรือไม่ ยังคงแตกเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น เพราะ "นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล" รองนายกฯ ยังปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ได้ ขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกลับบอกว่าจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนายกฯ ที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันง่ายๆ ในภาษาปากว่าเป็น นายกฯ ตามมาตรา 7

一刻も早く、ちゃんとした内閣総理大臣が必要であるという見解なのであろうか。それが実現しても、2派に割れるだろう。政府を支持する側は、まだ、ちゃんとした首相は必要でない、なぜなら、「ニワットタムロン・ブンヤタロンパイサーン」副首相が首相の代行を務めているからだ。しかし、反政府側が翻って、新しい首相がいなければならない、絶対に任命された首相でなければならない、選挙による選出された首相では駄目で、憲法7条に基づいて、話し合いで、手軽に指名されなければならない述べる。

แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมืองที่มีสองขั้วอย่างชัดเจน จึงอยู่ที่ว่าองค์กรศาลจะกระโดดเข้ามาร่วมวงหรือไม่

これは、明確に2極化した政治であると断言できる。そこに裁判所がどっと政治に参入することにならないだろうか。

ถ้าไม่นับประธานวุฒิสภา ซึ่งเชื่อกันว่ามีความใกล้ชิดกับ กปปส.แล้ว ส่วนประกอบที่เหลือจะแบ่งได้เป็นสองส่วน 1.ฝ่ายตุลาการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา และ ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งฝ่ายนี้เป็นตุลาการจริงๆ และ 2.องค์กรอิสระ ที่ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธาน กกต. โดยฝ่ายนี้ถือเป็นการใช้อำนาจตรวจสอบ แต่มิใช่อำนาจแบบตุลาการ

もし、人民改革会議に近いと信じられている上院議長をカウントしなければ、残りのメンバーは2つに分割されるだろう。
1. 裁判官側は、最高裁判所裁判長、最高行政裁判所裁判長は、本当の裁判官である。
2. 独立機関、すなわち、憲法裁判所裁判長と選挙管理員会委員長らこの派は、審議するのに権力行使するとみなされている。しかし、裁判所のような使い方をしない。

ในส่วนขององค์กรอิสระ ที่ผ่านมาถูกตั้งคำถามถึงท่าที โดยเฉพาะท่าทีที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาล จึงมีแนวโน้มที่อาจจะทำตามข้อเสนอของ กปปส. แม้ว่าเลขาธิการ กกต.จะออกมาบอกในทำนองว่าไม่ควร แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าหากถึงเวลาจริงๆ แล้วจะไม่เข้าร่วม

かって、独立機関に関しては、その態度、とりわけ政府と反対の態度を取ることにに疑問視されている。人民改革会議の提案に沿ってことを行う傾向があるからだ。選管の事務局長でさえ、実際の選挙日程についてさえも、投票参加はないと、何も保障しないし、すべきでないと言う調子で記者会見をする始末である。


ที่ต้องรอดูท่าทีคือ "องค์กรตุลาการ" ประธานศาลฎีกา ถือเป็นหนึ่งในสามประมุขของอำนาจอธิปไตย นาทีนี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ หรือประธานรัฐสภาไม่มีเพราะไม่สามารถเลือกตั้งได้ ส่วนประมุขฝ่ายบริหารอย่างนายกรัฐมนตรี ก็เหลือเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

見るべきことは、裁判所だ。最高裁判所裁判長は統治の3大権力の1つである。立法の長、すなわち、国会議長はその権力をもたない、投票できないからだ。また、行政の長、首相が、代わりに責務を果たすこととなる。

ต้องไม่ลืมว่า "อำนาจตุลาการ" นั้นต้องเป็นอำนาจที่อย่างน้อยก็ต้องถูกเชื่อว่าปลอดการเมือง ต้องถูกเชื่อว่าไม่เลือกข้างหรือฝักใฝ่ขั้วใดขั้วหนึ่ง เพราะหน้าที่ของ "ตุลาการ" คือการพิจารณาอรรถคดีข้อพิพาท ทำให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงตามกติกา ด้วยความเชื่อที่ว่า ศาล "ยุติธรรม" แต่หากเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็ย่อมจะสูญเสียความเชื่อมั่นนั้น เช่นเดียวกับที่องค์กรอิสระกำลังเสียไป

忘れてならないのは、「裁判所の権力」そのものは、なるべく使わないほうがいい権力で、政治とは無縁なものであると信じられていることだ。1つの側、1つの極を選ばないと信じられているのである。なぜなら、裁判所の責務は訴訟・争議を審査し、すべての案件を規則に沿って、終結させることである。「公正なる」裁判が信頼されているのであり、もし、ある側に傾いていたら、信頼をなくすであろう。独立機関も同様のことが言えるのだ。

แต่ความเสียหายจะมากกว่านั้นหลายเท่านัก เพราะจะหมายถึงทั้งสังคมจะไม่เชื่อมั่นใน "ตุลาการ" ผู้รักษาความยุติธรรมและกฎหมาย ที่ผ่านมาแม้หลายองค์กรจะถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือ แต่ฝ่ายตุลาการที่แท้จริงยังถูกเว้นเอาไว้ ด้วยความเชื่อที่ว่ายังเป็นกลาง

その損失は、思った以上に非常に重いものになる。なぜなら、社会が、以前のように「裁判所」を公正と法を守る番人として信頼しなくなるからだ。多くの機関が信頼性に疑問を呈しているにもかかわらず、実の裁判所は、その疑惑から除外され、中立の信頼性を保っている。

นอกจากนี้ ข้อเสนอของ กปปส. เรียกได้ว่าไม่มีกฎหมายใดรองรับ แม้แต่คนในศาลเองก็ทราบดี ซึ่งหากประมุขของศาลเข้าร่วมและเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี ตามที่ กปปส. ต้องการ ก็หมายความว่าศาลเลือกที่จะทำนอกเหนือกฎหมาย และต่อไปจะพิจารณาคดีภายใต้กฎหมายได้อย่างไร

この他にも、人民改革会議が呼び掛ける法的根拠のない提案は、裁判所自身が根拠がないことをよく知っており、もし、裁判長が、人民改革会議の要求に応えて参加し、首相を指名したならば、裁判所は法を超えた行為を選んだことを意味することになる。必ずや法の下で案件を審議しなければならないのだ。

จึงไม่แปลกหากประธานศาลฎีกาจะไม่เข้าร่วม รวมไปถึงศาลปกครองด้วย !
ที่เหลือจึงขึ้นอยู่กับ กปปส. ว่าจะหาแนวทางใดมาแต่งตั้ง "นายกรัฐมนตรี" ตามที่พวกเขาอยากได้ แต่เอาเข้าจริงแล้ว แม้จะตั้งได้ปัญหาก็ยังไม่จบเพราะไม่ใช่นายกฯ ที่มาจากประชาชน และคนที่เข้ามารับหน้าที่ต้องเผชิญแรงกดดันต่อต้านจากมวลชนอีกฝ่าย


従って、(ステープの呼び掛けに)最高裁判所裁判長が参加しなくても、不思議なことはない。行政裁判所裁判長についても同様だ!!
残りの機関は人民改革会議に乗って、彼らの欲望のまま、首相を任命する道を探るだろう。しかし、実際は、問題は起こり続け、終結しないだろう。国民の選んだ首相でないからだ。上記の責務を果たした者達は、別の派からの強力な反対圧力に遭遇するだろう。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア