2013-09-07

タイの教育を牽引する政治を泥沼に入り込ませる-2-

130905Posttoday7.jpg

タイの教育を牽引する政治を泥沼に入り込ませる-1-
の続きです。

ผลประเมิน PISA มีความหมายต่ออนาคตของประเทศสมาชิกที่อยู่ระดับท้ายๆ เพราะเป็นคำเตือนให้ระลึกอยู่เสมอว่า หากปล่อยให้สภาวะการศึกษาล้าหลังเช่นนี้ ต่อไปประเทศจะไม่มีต้นทุนเรื่องกำลังคนที่จะเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้

PISAの評価結果は、びりグループ・レベルにある参加国の未来に、重大な意味を持つ。なぜなら、このように後れを取った教育の状態を放置すれば、今後、タイ国は、他国と競争する世界に戦いを挑む人的資本がないということを、常に思い起こす警告となるからだ。

สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าวมีน้ำหนัก เพราะก่อนหน้านี้เคยทำวิจัยเรื่องการศึกษาอาเซียน พบว่าช่วงนั้นการศึกษาไทยอยู่อันดับที่ 3 ส่วนการศึกษาเวียดนามและกัมพูชาอยู่อันดับที่ 7, 8 แต่จนถึงขณะนี้ ไทยยังไม่ดำเนินการเรื่องนี้มากนัก ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเป็นไปได้ที่การศึกษาไทยจะถูกจัดอันดับที่ 8


チュラロンコン大学教育学部ソンポン・チトラダップ先生は、この順位の結果は重みがあると述べる。なぜなら、この試験の前にアジアの教育調査をしたところ、その期間、タイの教育レベルは3位であり、また、ベトナム、カンボジアは7位と8位であった。しかし、現在に至るまで、隣国とは異なって、タイは、この件を重視して改革を手がけようとしなかった。それでタイの教育評価は8位になってしまったのだ。

“ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านมาดูงานการศึกษาที่ไทย ซึ่งเราก็เปิดบ้านต้อนรับพาดูงานแต่เรื่องดีๆ ทั้งหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา ทำให้เขารู้เราดี แต่ขณะเดียวกันเวลาเราขอข้อมูลการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน เขากลับไม่ให้เรา ทำให้เราไม่รู้เขา”สมพงษ์ กล่าว

かって、隣国はタイの教育事業を見学に来ていた。我々は、いい話だと考え、オープンに歓迎し授業の内容となるカリキュラム、教育サービスなどの教育事業を見学させた。我々がうまくやっていると知らしめることでもあった。しかし、我々が隣国の教育情報を望んだときに、提供してくれなかった。そのことで我々は隣国の様子を知らなかったのだ、とソンポン氏は述べた。

อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาฯ เสนอว่า หากรัฐบาลจะพัฒนาการศึกษาไทยอย่างจริงจัง ไม่ควรเปลี่ยนตัว รมว.ศธ.บ่อย เพราะจะทำให้ข้าราชการประจำทำงานต้องออกกฎหมายบังคับว่า 70% เป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยรัฐบาล ส่วน 30% เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งมีนโยบายการศึกษาเป็นของตัวเอง และควรเพิ่มการจัดการศึกษาที่เป็นภาคชุมชนและภาคเอกชนให้มากขึ้น

チュラロンコン大学教育学部ソンポン先生は、もし、政府が真剣にタイの教育を伸ばそうとするなら、頻繁に文部省のトップを変えるべきではないと提案する。なぜなら、官僚に法律を発布することを強制することになるからだ。政府による教育改革は70%で、また、教育政策を身近に熟知している担当者に機会があるのは30%である。彼らがより多く、公立と私立部門の教育事業改革を行なうように強めなければならない。

“การศึกษาไทยที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลย อย่างเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว วันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม เราเปลี่ยน รมว.ศธ.บ่อย ทำให้งานการศึกษาไม่ขับเคลื่อนเท่าที่ควร นโยบายก็เป็นระยะสั้น 6-8 เดือน แต่ปัญหาการศึกษาไทย แม้ไม่ได้แก้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญ ส่วนกรณีประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกจัดอันดับการศึกษาแซงหน้าเรา เพราะเขามีระบอบการปกครองที่ผลักดันงานการศึกษาได้ดี และมีเป้าหมายคือต้องเอาชนะประเทศไทย”สมพงษ์ ระบุ

過去のタイの教育は何もできなかった。読解も、作文もできず、20年間も大きな問題であった。今日も依然と同様である。我々は文部省を頻繁に変え過ぎた。そのことで教育事業改革が、理想通り舵を取れなかった。政策は6-8か月の短命に終わり、タイの教育の問題は、解決せずに、ますます深くなって行った。従って、政府は重点課題を設定しなければならず、また、我々の前に教育順位で割り込んだ隣国の場合は、教育事業改革を前進させる優れた管理システムがあったために、タイに当然、勝ったのだ、とソムポン氏の述べる。

ด้าน สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การจัดอันดับดังกล่าวเป็นการทำแบบสอบถามคนไทย ซึ่งไม่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาตัวเอง ทำให้ผลแบบสอบถามอยู่ในอันดับรั้งท้าย ไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่มีความมั่นใจในระบบการศึกษาของตัวเอง ทำให้คะแนนออกมาดี

チュラロンコン大学科学部のサトン・ウィチャーンワンナラック先生が述べるに、この順位はタイ人へのアンケートのようなものだ。自国の教育システムに自信がないから、その回答結果は末席の順位となる。自国の教育システムに自信があって試験の点数のよい隣国とは異なっているのだ。

วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุว่า ที่ผ่านมาผลจาก PISA ทำให้เราได้มุมมองที่สะท้อนนักเรียน เรื่องการใฝ่เรียน ตื่นตัวในการคิด การตั้งคำถาม ตอบโจทย์ที่คิดขึ้นมาเป็นเรื่องความเข้าใจในการขบวนการเรียน ทั้งหมดไม่ใช่การเรียนเพื่อสอบวัดในแต่ละช่วง

トラキット・バンティット大学学長のワラコン・サームコーセート氏が述べるに、かって、我々は、PISAの結果から、学生に反映させる視点を持っていた。学習プロセスにおいて理解力を養成する学習目標、注意深い思考力、問い自ら立てて回答する、考える数学などをある。これらのすべては、一時的な試験のための学業ではない。

วรากรณ์ กล่าวว่า หากการศึกษาจะข้ามให้พ้นปัญหาเดิมๆ สิ่งสำคัญคือ ปฏิรูประบบครูพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพราะแม้จะมีหลักสูตร อาคารเรียน หรือมีนโยบายการศึกษาที่ดีเพียงใดก็ตามที หากไม่มีครูที่ทุ่มเทให้การสอน มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณภาพการศึกษาไม่มีวันดีขึ้นได้เลย

ワラコン氏が述べるに、教育の課題は以前の問題以上のものがある。重要なのは、教師の能力開発システム改革である。なぜなら、いくら、カリキュラムや校舎、優れた教育政策があっても、優れて教える能力を発揮したり、知識や技術を効率的に伝える能力のある、教師がいなければ、教育の質が良くなる日はこないからである。

พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า ที่ผ่านมาการศึกษาไทยได้ถูกประเมินในระดับนานาชาติหลายครั้ง ซึ่งผลออกมาก็ยังทำได้ไม่ดีจริง สะท้อนว่า การศึกษาของเรามีปัญหามาก การที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ของสำคัญอยู่ที่หลักสูตรและคุณภาพผู้สอน ถ้าหลักสูตรดี คุณภาพผู้สอนดี เราพัฒนาได้แน่

ポンテープ・テープカーナチャナー副首相は、以下の事を認めるとのべた。すなわち、かって、タイの教育は、国際レベルの評価にかかると、結果はじっさい芳しくなかった。我々の教育は多くの問題を含んでいることを示している。教育の質を向上させるには、カリキュラムと教師の質が重要だ。カリキュラムと教師の質が良ければ、我々は必ずや発展するであろう。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア