2013-02-24

タイでは俳優、歌手、ムアイタイの選手、有名人とみんなが名誉学位を求めたがる

130224matichon3.jpg

ดารา นักร้อง นักมวย คนดัง นักการเมือง และปริญญากิตติมศักดิ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 15:33:56 น.

俳優、歌手、ムアイタイの選手、有名人、政治家と名誉学位

2013年2月23日15:33:56
Matichon Onlineより
การประกาศยกย่องเกียรติคุณบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ หรือเป็นผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมือง สถาบันหรือองค์กร ซึ่งเพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ (Honorary Degree) เพื่อเชิดชูบุคคลท่านนั้น และเพื่อเป็นเกียรติและชื่อเสียงแก่สถาบัน ดังนั้นการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลใด จึงเป็นสิทธิและขอบเขตอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง

タイでは、様々な分野の専門知識を有したり、国、機関、組織の人々に美徳を示した個人の名誉を敬い評価し、同時に多くの美徳・道徳を讃え、個人や組織機関の名誉名声を称えるための名誉学位が授与されている。概して言えば、いかなる個人に対しても名誉学位が授与されることになる。その授与は、大学自身の権利と権限の範疇なのだ。

ปัจจุบันการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลต่างๆมีกันอย่างแพร่หลายทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในแต่ละปีมีผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในระดับต่างๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวนไม่น้อย ทั้งที่เป็นนักวิชาการ นักการเมือง ผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ จนในบางครั้งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์บางคนตามมาหลังจากที่มีข่าวการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ออกไปว่าบุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมเพียงพอแล้วหรือในการที่สถาบันนั้นๆจะมอบปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชานั้นๆให้


現在、国立でも私立大学でも広く様々な個人に対して名誉学位を授与している。毎年、多くの大学で様々なレベルの名誉学位を受け取る人が数多くいる。専門家、政治家、様々な分野で生計を営む者である。
時たま、十分な能力があるとして、あるいは、ある機関で働いたある人物が、ある分野の名誉学位を授与されるというニュースが出た後で、授与される人物としてはたして相応しいか疑問が生じることがある。

นอกจากนี้หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยบางแห่งมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับบางบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นที่คัดค้านต่อการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้บุคคลดังกล่าว จนท้ายที่สุดทางมหาวิทยาลัยต้องมีมติยกเลิกในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้บุคคลนั้นๆไป สิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์อย่างรอบคอบ จนเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติยศของปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยอีกด้วย

また、ある大学が、名誉学位をある個人に授与すると決定した後に、その人物の名誉学位の授与に反対する意見が出てきて、結局、大学が授与を取り消さねばならないこともある。これらのことに反応して、慎重に名誉学位を受け取る、しかるべき人物を選考審査することが欠けていると言う意見もある。神聖で名誉ある大学の学位まで影響することになるからだ。

ช่วงที่ผ่านมามักจะได้ยินชื่อบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูและไม่ค่อยปรากฏผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในความรู้ความสามารถ หรือการกระทำที่เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอย่างแท้จริงของบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่มักเป็นนักธุรกิจหรือนักการเมืองในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศที่มักจะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละปี โดยบางคนนั้นมีการบริจาคเงินใหแก่มหาวิทยาลัยนั้นๆหรือองคืกรบางองค์กร แต่ผลงานด้านอื่นๆยังไม่ค่อยปรากฏให้เป้นที่ประจักษ์โดยทั่วไป แต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีมติให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้

少し前から、能力知識を明らかにした成果が見えず、また、国民の利益のために働いたと全国的に容認されているわけでもない人物が名誉学位を受けたことをたびたび聞くようになった。
また、地方あるいは全国的に有名なビジネスマンか政治家が、毎年のように様々な大学から名誉学位を受け取る傾向がある。ある者は大学や機関に寄付をし、仕事の成果は一般的に明らかに現れていないのに、受け取っている。

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (World Peace University) ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ดารานักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ และสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิค และดารานักแสดง รวมทั้งยังมอบ ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ให้แก่ สมบัติ เมทะนี และ เกชา เปลี่ยนวิถี 2 นักแสดงอาวุโส รวมทั้งยังมอบให้กับอดีตนักการเมือง และอดีตข้าราชการอีกหลายท่าน โดยรวมๆกันแล้ว มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ได้มอบ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ รวมกันถึงเกือบ 100 ท่าน

去る2月17日、2012年11月に建学されたばかりの世界平和大学が、俳優でTV司会者のエーカパン・バンルーディットと、かってのオリンピック金メダルのヒーローで俳優のソムラク・カムシンに名誉博士号授与した。また、名誉教授職をシニア俳優2名、ソムバット・メータニーとケーチャー・プリヤンウィティー、それに多くの元政治家や元国家公務員に授与した。世界平和大学は、名誉博士号と名誉教授職を、合計ほぼ100も授与している。

บางคนที่ไม่เข้าใจถึงการมอบปริญญากิตติมศักดิ์อย่างแท้จริงเมื่อได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากบางมหาวิทยาลัยแล้วก็มักใช้คำว่า Doctor (Dr.) หรือด็อกเตอร์ (ดร.) นำหน้าชื่อของตนเองเพราะเข้าใจว่าคนที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Degree) คือตนเองนั้นจบปริญญาเอกเหมือนอย่างที่คนที่เรียนจบปริญญาเอกจริงๆ (Earned degree) ทั้งๆที่จริงในหลายๆประเทศการใช้คำ Dr. หรือดร.นำหน้าชื่อของผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไม่ว่าจะได้รับด้วยวิธีใดๆถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

大学から名誉博士号を受けてドクターという名称を使うときに、実際、名誉学位の授与について理解していない人もいる。名誉博士号を受けた人物であると知らしめるために自分の名前の頭にドクターをつけることは、実際に博士課程を修了した者と同じように博士課程を修了したことになる。多くの国では、名誉博士号を受けた人物の頭にドクターの称号を使うことは相応しいことではないと見ている。

แต่ในบ้านเรานั้นมีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคนนิยมใช้ Dr. หรือดร. กลายเป็นค่านิยมที่ทุกชนชั้น ยอมรับและกลายเป็นแฟชั่นใหม่ ใคร ๆ ก็อาจเป็นดอกเตอร์ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อทางการศึกษา
นี่คือ ปรากฎการณ์ในสังคมไทยที่น่าศึกษา เป็นอย่างยิ่ง


しかし、我が国では名誉博士号を受けた多くの人物が、ドクターの名称を使うのを好み、一般的になっている。新しいファッションだと容認されている。将来、学歴の信頼を上げるために誰でもドクターになるかもしれない。
これが、学歴重視のタイ社会で多く起こっている現象である。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア