FC2ブログ

2019-10-02

車の使用を止めた場合、使用中止を通知する必要がある、そうしなければ、車の登記が制止される

191002mtainews.jpg

เลิกใช้รถ ต้องแจ้งการไม่ใช้รถ มิเช่นนั้นทะเบียนอาจถูกระงับ

車の使用を止めた場合、使用中止を通知する必要がある、そうしなければ、車の登記が制止される恐れがある

MthaiNewsより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง ซึ่งดำเนินการได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน
แต่ปรากฏว่ายังมีเจ้าของรถบางรายที่ไม่ได้มาติดต่อชำระภาษีรถประจำปี และไม่ได้ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถกับนายทะเบียน เนื่องเข้าใจผิดว่ารถที่สูญหาย ชำรุด หรือเลิกใช้แล้วไม่ต้องชำระภาษีแล้ว


陸運局副局長のチャンティラー・ブリットパット婦人が述べるに、現在、陸運局は、車の持ち主が楽々と、迅速に税の支払いができ、様々な経路のサービスを利用・選択できる機会を持てるように便宜を与えている。そうしたことで、90日の税支払い期限の前に処理することができるのである。
しかし、例年、税金を支払わない車の持ち主がいることが判明している。消滅したり、壊れたり、使うのを止めた車は税金を支払う必要がないと誤解して、登記官に車が使用できないと通知する処理を行っていないのである。

ซึ่งความเป็นจริงเจ้าของรถจะต้องมาติดต่อขอแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ หากไม่มาติดต่อดำเนินการจะต้องชำระภาษีและค่าปรับ และหากเป็นการค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที
หากมีความประสงค์ใช้รถดังกล่าวต่อไป จะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนรถใหม่เท่านั้น โดยต้องชำระภาษีประจำปีย้อนหลังพร้อมเงินค่าปรับเพิ่ม และคืนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรถใหม่


本当は、車の持ち主が、車を登記する運輸局の登記官に車を使用しない旨を通知しなければならない。もし、そういう処理をしなければ、税金と罰金を支払わなければならない。もし、3年以上、税の支払いが停滞していたなら、登記は直ちに制止されるだろう。
もし、このような車を再使用することを希望するなら、遡及した例年の税と罰金を合わせて支払うことで、新しい車として登記書を提出する手続きを取らなければならない。新しい車の登録プロセスに入る前に、前の車のナンバープレートを返却するのである。

ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และแบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ
และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

それから、車の持ち主が車の利用を止める必要がある場合は、全国各地にある運輸局に利用中止の通知をするように。その場合は、車登記ガイド証書と国民身分証明書のコピー、車の登録ナンバー・プレートと車の利用中止通知書を用いる。
車の持ち主が、(利用を止めた)車の利用を続ける希望がある場合は、この車の利用を通知する手続きをすることができる。その場合は、車登記ガイド証書と国民身分証明書のコピー、車の登録ナンバー・プレート、使わないと通知した車を使う通知書と車の災難にあった人物を保護する法に基づく証明書を使うことになる。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

スポンサーサイトプロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア